Nhớt bôi trơn bảo vệ sên Thunder Chain Lube 400ml gia re 24h

Nhớt bôi trơn bảo vệ sên Thunder Chain Lube 400ml gia re 24h